TFM Menetelmä

TFM on patentoitu menetelmä (US Patent 9291487 B2). Se sopii kaikkiin laitteisiin, joissa on suodatin poistamassa kiinteitä epäpuhtauksia ilman, kaasun tai nesteiden virtauksesta. Sen avulla kyetään valvomaan energian kulutusta reaaliajassa ja säästämään käyttöenergiaa. Lopputuloksena laitteen käyttökustannukset pienenevät ja henkilöresurssit saadaan hyödynnettyä tärkeämpiin tehtäviin.

KUVAUS TOIMINNASTA JOKA ON SOVELLETTU ILMANKÄSITTELYKONEELLE

Menetelmän hyödyt

Huomattakoon, ettei tuloksia saada aikaan standardeihin sisältyvillä määräyksillä, koska jokainen asiakas ja suodatuskohde ovat yksilöllisiä.

Parhaat taloudelliset tulokset saavutetaan, kun jokaiseen suodatuskohteeseen räätälöidään juuri siihen sopiva toiminta.

Esimerkki menetelmän hyödystä on ilmankäsittelykone, jonka ilmamäärät ovat tuloilma- ja poistoilmakoneessa noin 5 m3/s.

Kun ilmanvaihdon käyntiaika on vuodessa toimiston tai kauppaliikkeen aukioloajan mukainen tuntimäärä, saadaan sähköenergian säästöksi useita satoja euroja. Sähköenergiaa säästyy joka tapauksessa niin paljon, että kulutuksesta säästyneellä summalla pystytään hankkimaan uudet suodattimet ja vaihtotyö.

Mikä parasta: TFM-ohjelma kerää mittaustietoa ja hyödyntää sen niin, että käyttäjän säästöhyöty ei katoa vaan jää pysyväksi, eikä kulutus milloinkaan palaa entiselle tasolle kun toimitaan TFM-menetelmän toimittamien ohjeiden mukaan.

Kun laajennamme alueeksi koko suomen vastaavat käyttökohteet, saadaan konelukumääräksi jo tuhansia kappaleita. Sähköenergian kulutuksen säästö sekä hiilipäästöjen väheneminen ovat merkittäviä, niin käyttäjälle kuin myös yhteiskunnalle.

Suomessa asennetaan ilmankäsittelykoneita, joiden ilmamäärä ylittää 3 m3/s, enemmän kuin 2 000 kappaletta vuodessa. Käytössä olevien, vuoden 2001 jälkeen asennettujen koneitten lukumääräksi voidaan arvioida jo kymmeniä tuhansia kappaleita.

Potentiaalisia kohteita on siis Suomessa tuhansia!

Miten edellä kuvattu käyttäjän hyöty saavutetaan?

Yleinen toimintamalli

Ilmankäsittelykoneen toimintaa mitataan reaaliaikaisesti menetelmän antureilla sekä ilmankäsittelykoneeseen kuuluvilla antureilla.

Molemmilla koneenosilla, niin tuloilma- kuin poistoilmakoneessa, ovat käytössä samat menetelmän ominaisuudet.

TFM-menetelmän ohjelma analysoi mittaustuloksia ja laskee tuloksia. Se lähettää ilman lisätoimintoja yksilöllisesti sovituin ajoin valituille henkilöille.

Mikäli kiinnostusta riittää, käyttäjä voi seurata tietokoneen näytöltä trendiä, joka esittää reaaliaikaiset mittaustulokset 8–160 tunnin aikajaksolla. Tämä toimii tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimessa.

Käyttäjä saa ennakkoon tekstiviestillä ilmoituksen suodattimien taloudellisesta vaihtohetkestä. Viestin saatuaan hän voi lukea omasta sähköpostistaan raportin, jossa on toimintaohjeet.

Raportit ja niiden sisältö

Paras laskettu käyttökustannuskannattavuus ilmoitetaan huoltoraportissa ennakkoilmoituksena vastuuhenkilöille suodatinhuoltoon valmistautumisesta.

Ennakkoon lähetetty raportti on samalla ilmoitus tulevan suodatinhuollon aikataulusta. Näin voidaan varautua työhön ja tilata vaihtosuodatin kohteeseen. Huoltoilmoitus voidaan myös lähettää pdf-muodossa huolto-organisaatioon.

Toinen ilmoitus huoltopäivämäärästä lähetetään, kun suodatinvaihto on tehtävä. On myös mahdollista toimittaa huoltopäivämäärä esimiehelle, jotta tämä voi vapauttaa työaikaa vaihdon tekemiseen.

Suodattimen vaihto

Suodatinvaihtotyö aloitetaan työkohteessa ”kuittaamalla” ensin TFM- menetelmän mittausanturi. Näin menetelmä saa tapahtumasta tiedon ja lähettää pdf-muotoisen raportin, jossa on kaikki säästöt ja kulutusluvut.

Tämän raportti lähetetään etukäteen valittuihin sähköpostiosoitteisiin.

TFM palvelin voi myös toimittaa kiinteistön huoltokirjaan kirjauksen työsuorituksesta ja sen aloittamisesta päiväysleimalla.

Mikäli suodatinvaihtoja on ollut useampia, huoltoraportissa tulostetaan myös edellisissä toimintajaksoissa saavutetut kumulatiiviset arvot, tehonkulutus ja CO2-päästöt sekä puhaltimien SFP-luku hyödynnettäväksi asiakkaan omissa energiatehokkuusraporteissa. Ilmankäsittelykone on määräysten mukaan suunniteltava ja käytettävä niin että SFP-luku on ja pysyy alle annetun raja-arvon.

Vikahälytykset

Menetelmään kuuluu vikahälytysjärjestelmä, joka hälyttää huollon, jos tapahtuu jokin seuraavista:

 1. Suodattimen paine-ero laskee nopeasti alle asetetun raja-arvon
 2. Suodattimen paine-ero nousee nopeasti yli asetetun raja-arvon
 3. Kommunikointi ongelma Internettiin

Ensimmäisessä tapauksessa on vähintään kolme mahdollisuutta olemassa:

 • kiilahihnat ovat katkenneet,
 • suodatinmateriaali on revennyt tai
 • suodattimen huoltoluukku on avattu tai se on avautunut tahattomasti.

Toisessa tapauksessa on vähintään kolme mahdollisuutta olemassa:

 • lunta on päässyt suodatinkammioon ja tukkii suodattimia tai
 • suodatinkammiossa suodatinpintaa peittää esimerkiksi kotelon rakenteen sisäpinnalta repeytynyt eristemateriaali.
 • suodattimia ei ole vaihdettu lukuisista vaihtotarpeen ilmoituksista.

Kolmannessa tapauksessa on anturin sähkösyöttöongelma, palvelimen tai GSM-verkon ongelma tai huoltotoiminnan virhe:

 • TFM-menetelmän ohjelma sisältää ns. Watchdog -ominaisuuden joka käynnistää ohjelman häiriön poistuttua; tämän jälkeen ohjelma käynnistyy uudelleen ja automaattinen mittaus ja laskenta aloitetaan.

VÄLITTÖMÄT MUUT HYÖDYT KÄYTTÄJÄLLE

Menetelmässämme on mukana ominaisuus, jolla reaaliaikaisia mittaustuloksia analysoiden voidaan ennustaa seuraava suodattimien vaihtokerta taloudellisin perustein.

Näitä taloudellisia hyötyjä ovat seuraavat:

 • Huoltokäynnit vähenevät.
 • Ylimääräiset tarkastuskäynnit jäävät tarpeettomiksi tai jäävät kokonaan pois, kun suodattimien toimintaa valvotaan automaattisesti.
 • Automaattinen valvonta vapauttaa huoltohenkilöitä muihin tehtäviin, kun heidän ei tarvitse enää itse valvoa suodattimien kuntoa.
 • Kun henkilökunnan työtä saadaan siirrettyä toisiin tehtäviin, alentaa tämä myös TFM-menetelmän investoinnin kustannuksia.
 • Menetelmä pitää yllä suodatinlistoja, joissa on mukana malli, suodatintyyppi, rakenteen kuvaus sekä eri mallien lukumäärä.

Kustannussäästöä syntyy, kun suodattimia ei tarvitse enää säilyttää asiakkaan varastoissa tai konehuoneen lattialla.

TFM-menetelmä ilmoittaa suodatinhuollosta vastaavalle sopimustoimittajalle suodattimien vaihdon tarpeen ja tilaa automaattisesti suodattimet. Toimitus tulee juuri oikeaan aikaan huoltokohteeseen.

RÄÄTÄLÖITYÄ PALVELUA

Kustannustehokasta menetelmää voidaan edullisesti räätälöidä ja laajentaa asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Saneeraus- ja uudisrakennuskohteissa menetelmä korvaa kiinteistövalvontaan perinteisesti kuuluvat ilmanvaihtokoneen suodattimien paine-erolähettimet tai virtausvalvonnan lähettimet.

Hälytykset voidaan siirtää kiinteistövalvontaan digitaalisena tietona.

Menetelmämme kustannukset käyttöönotossa ja siihen käytetty aika ovat vähäiset.

LISÄNÄ ON MAHDOLLISUUS LASKEA ENERGIATEHOKKUUDEN ARVOJA

Kun TFM-menetelmään lisätään 4 kappaletta mittausantureita, lasketaan lämmön talteenoton hyötysuhde, vuosihyötysuhde reaaliaikaisesti.

TFM-menetelmän raportit ovat otettavissa talteen palvelimelta ja siirrettävissä turvallisesti, useimmissa tunnetuissa formaateissa viranomaisten valvontaan tai tutkijoiden käyttöön

TFM-MENETELMÄ ON PATENTOITU JA KÄYTÖSSÄ TESTATTU MENETELMÄ

TFM-menetelmän antureita on asennettu useisiin kohteisiin tutkimus-tarkoituksessa lisäämään kokemusta menetelmän käytöstä.

Vuodesta 2009 lähtien olemme kehittäneet menetelmää, joka antaisi käyttäjälle oikeat reaaliaikaiset tiedot virtausjärjestelmän energian kulutuksesta ja mahdollisuudesta säästää kustannuksia ja energiaa ja joka auttaisi tekemään valintoja paremmasta toiminnasta laitteen elinkaaren aikana.

Meillä on Suomessa lukuisia testiasennuksia, joita seuraamme Internetissä.

Vuonna 2015 saimme Suomessa hyödyllisyysmallista oikeuden ja vuonna 2016 saimme TFM -menetelmälle US patentin 9291487 B2.

Lataa PDF »

In english 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa